Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

O srovnávacím nástroji

Srovnávací nástroj cen a kvality provozuje Český telekomunikační úřad a slouží spotřebitelům k porovnání parametrů služeb elektronických komunikací (tj. volání, SMS a mobilní datové služby; volání v pevném místě, přístup k internetu v pevném místě a televize). Přehledné informace o parametrech a cenách služeb do něj povinně vkládají přímo poskytovatelé těchto služeb (operátoři, podnikatelé). A ti také ručí za jejich správnost. Služba je bezplatná a nekomerční.

Spotřebitelé si mohou na základě zadaných parametrů vybírat individuálně nejvhodnější dostupnou službu, poskytovatelé služeb si zase mohou ověřit, nakolik jsou jejich nabídky konkurenceschopné ve srovnání s ostatními podnikateli. Cílem srovnávacího nástroje je tedy i dynamičtější rozvoj trhu elektronických komunikací prostřednictvím tlaku informovaných spotřebitelů na poskytovatele služeb, rychlejší úpravu nabídek a tím i rozvoj konkurenčního prostředí.

Nástroj dovede vyhodnotit zadané parametry algoritmem, zohledňujícím mimo jiné i statistická data nebo například způsob účtování hovorů (tzv. tarifikaci). Dokáže tak poskytnout přesné a spolehlivé výsledky. Ve výsledcích nejsou zahrnuty balíčky služeb s vlastní cenou (obvykle nižší oproti součtu cen samostatně odebíraných služeb). Důvodem je velká variabilita a počet těchto kombinací, které by kladly nadměrné nároky na množství informací předávaných poskytovateli ČTÚ. Pokud však podnikatel poskytuje služby zahrnuté do srovnávacího nástroje i v rámci balíčků služeb, jsou u těchto služeb uvedeny odkazy přímo na příslušné stránky podnikatele, kde se s nimi uživatelé mohou seznámit.

Uživatelé srovnávacího nástroje, kteří narazí na nepřesnou nebo zastaralou informaci uvedenou u některé ze zobrazených služeb, mají možnost ji nahlásit pomocí elektronického formuláře, který srovnávací nástroj nabízí. ČTÚ se nahlášeným problémem bude zabývat a v oprávněných případech zjedná nápravu.

Legislativní ukotvení

Právním podkladem, na jehož základě ČTÚ vytvořil a provozuje srovnávací nástroj, je § 66a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který stanoví povinnost ČTÚ zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup bezplatný nezávislý srovnávací nástroj, který umožní porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických komunikací z hlediska cen za poskytované služby a jejich kvality.

Informace o cenách a kvalitativních parametrech, které srovnávací nástroj porovnává a vyhodnocuje, do něj nevkládá ČTÚ. Podle § 66a odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, musí tyto informace pro zajištění srovnávacího nástroje předávat podnikatelé nabízející příslušné služby, zahrnuté do tohoto nástroje. Rozsah, způsob a forma jejich předávání jsou stanoveny ve vyhlášce č. 582/2020, kterou ČTÚ vydal k provedení ustanovení § 66a odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Podle této vyhlášky jsou operátoři povinni vkládat informace o službách do systému srovnávacího nástroje nejpozději do jednoho měsíce od jejich změny, včetně informace o dostupnosti služeb poskytovaných v pevném místě na jednotlivých adresních místech. Informace o geografické dostupnosti služeb, zobrazené ve srovnávacím nástroji, může obsahovat jistou míru nepřesnosti. Vyhláška č. 582/2020 umožňuje, aby podnikatel vykázal službu jako dostupnou v celé ulici, obci, městské části či městském obvodu (u statutárních měst a hlavního města Prahy) v případě, kdy tuto službu dokáže poskytnout na 75 % adresních míst dané územní jednotky do 30 dnů od objednání služby spotřebitelem. Skutečnou dostupnost služby je tak v případě zájmu o objednání služby vždy nejprve třeba ověřit u příslušného poskytovatele. Informace o adresních místech čerpá ČTÚ z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální.