Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Podmínky užití

Srovnávač cen a kvality dovede porovnat nabídky následujících služeb: mobilní služby (volání, SMS a datové služby), služby volání v pevném místě, přístupu k internetu v pevném místě a televize. Nástroj naopak neobsahuje balíčky služeb s vlastní cenou (obvykle nižší oproti součtu cen samostatně odebíraných služeb).

Výběr služeb pro srovnání

Nejprve je třeba označit zaškrtnutím na levé straně formuláře všechny z výše uvedených služeb, které si uživatel přeje srovnat. Srovnávat lze každou službu zvlášť nebo více služeb zároveň. Při srovnání více služeb lze dále vybrat, zda se mají zobrazit nabídky od jednoho poskytovatele, nebo podle nejnižší dostupné ceny. První možnost je výhodnější při zájmu uživatele o nákup všech služeb od jednoho poskytovatele, druhá varianta bude zobrazovat nejnižší ceny pro každou ze služeb, byť každá z nich může být poskytována jiným podnikatelem.

Zadání konkrétní spotřeby či její obecné úrovně

Jelikož srovnávač cen a kvality dovede nabídky individualizovat podle toho, kolik uživatel provolá, pošle SMS či spotřebuje dat, k vyplnění údajů o spotřebě může výrazně pomoci připravit si k ruce posledních několik vyúčtování nebo údaje z elektronické „samoobsluhy“ dosavadního poskytovatele. Následně je třeba zadat požadované parametry jako počet minut, SMS, objem dat či rychlost stahování dat. Lze nastavit i směřování volání a SMS např. do vlastní sítě či do zahraničí. Pokud uživatel nic z toho zadávat nechce nebo přesnou výši spotřeby nezná, jednoduše si vybere jeden ze tří přednastavených spotřebních profilů, a to pro nízkou, střední a vysokou spotřebu služeb. V tomto případě pak srovnávací nástroj při výpočtu cen počítá s rozložením provozu volání a SMS do jednotlivých sítí odpovídající průměrnému spotřebiteli.

Speciální kategorie spotřebitelů

Uživatel, který si přeje srovnání provést pro specifickou spotřebitelskou kategorii – např. studenty (mezi něž mohou patřit i mladí lidé do 26 let), seniory či zdravotně postižené, tento parametr může rovněž vybrat a budou mu zobrazeny nabídky, tyto kategorie zohledňující. Uživatel by se nicméně měl při zvolení jedné z těchto kategorií spotřebitelů dále informovat, ať již na stránkách srovnávacího nástroje či přímo na stránkách příslušného poskytovatele, jaké jsou konkrétní podmínky pro získání zvýhodněné služby.

Zadání adresy

Při srovnání cen a kvalitativních parametrů pro některou ze služeb poskytovaných v pevném místě (pevné volání, pevný internet, televize) zadá uživatel i adresu, pro kterou nástroj srovnání provede. Je třeba pamatovat na to, že ne všechny služby zobrazené pro dané adresní místo musí být na tomto místě v danou dobu skutečně dostupné. Skutečnou dostupnost služby je proto třeba vždy ověřit u příslušného poskytovatele. 

Způsob zobrazení výsledků srovnání

Uživatel může na úvodní obrazovce nástroje rovněž zadat, zda si srovnání přeje zobrazit s cenami za první měsíc spotřeby dané služby nebo s cenami za první rok spotřeby. V prvním případě budou výsledky srovnání výrazně ovlivněny akčními cenami, které poskytovatelé mohou novým zákazníkům nabízet. Srovnání s cenami za celý rok naopak vliv akčních cen redukuje a zvyšuje význam standardních měsíčních cen, které spotřebitelé zaplatí po ukončení úvodního (akčního) období s výhodnějšími cenami.

Výsledky

Výsledné nabízené tarify se zobrazí od nejnižší ceny za udanou spotřebu.  Z přehledu je patrná i paušální cena tarifu (nejedná-li se o předplacenou kartu, tzv. pre-paid) a cena za dokoupení služeb nad rámec paušální platby tak, aby byla naplněna uživatelem zadaná spotřeba. U každé služby jsou zobrazeny i sledované kvalitativní parametry, podle kterých si uživatel může zobrazené služby následně seřadit a porovnat.

ČTÚ nezprostředkovává prodej zobrazených služeb. V případě zájmu o některou ze služeb je třeba, aby se uživatel obrátil s případnou žádostí přímo na dotyčného poskytovatele.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek https://srovnavac.ctu.gov.cz je Český telekomunikační úřad, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách https://srovnavac.ctu.gov.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách https://srovnavac.ctu.gov.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky https://srovnavac.ctu.gov.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, případně i jiných zákonů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese tisk@ctu.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS2.

Použité Flash animace mají pouze ilustrační funkci, stránky a jejich obsah je přístupný i bez podpory Flash technologie. Případné informace předávané animovanou formou jsou rovněž dostupné v textové podobě prostřednictvím odkazu umístěného v blízkosti animace.

Ostatní ujednání

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách https://srovnavac.ctu.gov.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.